Klawisze dostępu E-Zapytanie
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przygotowanie zawodowe dorosłych » Informacje dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Statystyki graficzne

Informacje dla bezrobotnych i poszukujących pracy

 

UWAGA!

  

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w roku 2013 nie będą finansowane koszty przygotowania zawodowego dorosłych.

 

 

 

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH (PZD) organizowane jest w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych (umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego),
 • przyuczenia do pracy dorosłych (mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy);

PZD realizowane jest bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

 

Czas trwania przygotowania zawodowego dorosłych

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać w przypadku:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych – od 12 do 18 miesięcy,
 • przyuczenia do pracy dorosłych – od 3 do 6 miesięcy.

Wymiar czasu przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo, przy czym co najmniej 80% czasu odbywania PZD jest realizowane u pracodawcy (nabywanie umiejętności praktycznych).

 

 

O skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych może być skierowana:

 • Osoba bezrobotna
 • Osoba poszukująca pracy, która:
 1. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie  górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 2. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach
  o pomocy społecznej,
 3. jest żołnierzem rezerwy (osoba zwolniona z zawodowej służby wojskowej Sił Zbrojnych RP, przy czym status żołnierza rezerwy przysługuje przez okres 36 m-cy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej),
 4. pobiera rentę szkoleniową,
 5. pobiera świadczenie szkoleniowe (świadczenie szkoleniowe przyznawane jest przez pracodawcę na wniosek pracownika
  i przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy).

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin PZD wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie (w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne).

 

Regulamin organizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r., nr 69, poz. 415 z poźn. zmianami).

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy

Działu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń
  Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 III piętro, pokój nr 310 (tel. 85 747-38-31, 747-38-19)

 

 

 

Strona dodana przez: Beata Dudzińska (2012-07-27 12:26:12)
Zredagowana przez: Beata Dudzińska (2013-11-07 10:36:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.bialystok.pl/strona/informacje-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/178